Bảng xếp hạng game bài uy tín 2024

Dòng sự kiện:

Không để công nhân thiếu tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Thời gian qua, nhờ tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, cùng với tinh thần, trách nhiệm cao của các cấp Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng liên tục đạt và vượt kế hoạch Tổng Liên đoàn game bài uy tín (LĐLĐ) Việt Nam giao về phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Đạt tỷ lệ 118% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao

Đồng chí Lê Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng cho biết, để nói về những kết quả đáng ghi nhận của Công đoàn tỉnh Lâm Đồng trong phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, phải đặt trong bối cảnh những khó khăn, hạn chế của Lâm Đồng trong công tác này. Là một tỉnh cao nguyên, số doanh nghiệp còn ít, quy mô doanh nghiệp nhỏ lẻ, nên số game bài uy tín cũng ít; điều kiện đi lại vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cũng có những khó khăn. Thế nhưng, với tinh thần quyết tâm, vượt khó, cùng với các giải pháp cụ thể, phù hợp, đổi mới, LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện tốt chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tỉnh ủy giao.

Không để công nhân thiếu tổ chức Công đoàn
Giai đoạn 2021-2023, LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng phát triển mới được 11.438 đoàn viên, đạt tỷ lệ 118%.

Năm 2022, toàn tỉnh kết nạp mới được 4.904 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên công đoàn từ 62.650 đoàn viên lên 65.441 đoàn viên, thành lập mới được 36 CĐCS so với chỉ tiêu đề ra là 30 CĐCS, đạt 120% kế hoạch năm. Năm 2023, kết nạp mới được 2.282 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên lên 66.649 đoàn viên, thành lập được 32 CĐCS. Số đoàn viên phát triển mới giai đoạn 2021 - 2023 là 11.438 đoàn viên, đạt tỷ lệ 118% so với chỉ tiêu được Tổng LĐLĐ Việt Nam giao…

Số lượng đi cùng với chất lượng, sau khi thành lập CĐCS, các Công đoàn cấp trên cơ sở đã hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành để giúp CĐCS hoạt động sát thực, bài bản, hiệu quả, làm tốt chức năng cốt lõi chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người game bài uy tín , để từ đó người game bài uy tín thấy được ý nghĩa của việc gia nhập tổ chức Công đoàn. Đồng thời bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ CĐCS để xứng đáng với niềm tin của người game bài uy tín và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng, để có được những kết quả nổi bật đó, LĐLĐ tỉnh luôn quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của các cấp Công đoàn về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, đây là vấn đề có tính chất “sống còn” của tổ chức Công đoàn.

Ngoài việc tuyên truyền, Công đoàn tỉnh còn tập trung chỉ đạo quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường công tác phối hợp với các sở ngành, địa phương; tập trung tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước chưa có tổ chức Công đoàn thành lập CĐCS và vận động những doanh nghiệp thường xuyên tuyển dụng game bài uy tín mới tạo điều kiện để phát triển đoàn viên.

Đặc biệt, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng đã sớm thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc, mời đại diện lãnh đạo Sở game bài uy tín - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế, Bảo hiểm xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tham gia.

LĐLĐ tỉnh phân công rõ trách nhiệm từng thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc; xác định rõ đối tượng doanh nghiệp, địa bàn trọng điểm để tuyên truyền, vận động. Tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp về thành lập công đoàn theo quy định tại Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp.

Cùng với đó, chỉ đạo, động viên, khích lệ, biểu dương, khen thưởng kịp thời các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động, tích cực, kiên trì triển khai hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Triển khai quyết liệt các giải pháp trong thời gian tới

Từ thành quả và kinh nghiệm đã có được, giai đoạn 2024 - 2028, LĐLĐ tỉnh tiếp tục quán triệt phương châm “ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Công đoàn”, không để khoảng trống, khoảng trắng ở những địa bàn trọng điểm, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Công đoàn tỉnh Lâm Đồng đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến hết năm 2028 thành lập được tổ chức Công đoàn tại 100% các doanh nghiệp có từ 15 game bài uy tín trở lên và đi vào hoạt động ổn định; kết nạp mới 22.000 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên công đoàn toàn tỉnh đạt 86.000 đoàn viên. Phấn đấu mỗi năm thành lập từ 1 Nghiệp đoàn cơ sở trở lên; đến hết năm 2028 toàn tỉnh có trên 8 Nghiệp đoàn cơ sở.

Để đạt được kết quả đó, LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS giai đoạn 2021 - 2023; phân tích, đánh giá và đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho công tác này giai đoạn 2024 - 2028.

Các giải pháp được đẩy mạnh triển khai trong thời gian tới, đó là: Chú trọng kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS của LĐLĐ tỉnh và Công đoàn cấp trên cơ sở. Trong đó đồng chí Chủ tịch Công đoàn mỗi cấp là Trưởng Ban Chỉ đạo; mời một số thành viên đại diện ban, ngành, đoàn thể cùng cấp tham gia; xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên và thường xuyên đánh giá, sơ tổng kết trong triển khai thực hiện.

Công đoàn tiếp tục xây dựng và phát huy tốt mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền trong việc khảo sát, nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn. Đây là cơ sở vững chắc, có sức ảnh hưởng lớn đến hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp.

Các cấp Công đoàn trong tỉnh, nhất là cán bộ Công đoàn chuyên trách phải chủ động, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp người game bài uy tín . Việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS phải đi đôi với củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS. Trong đó, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của CĐCS, nâng cao chất lượng thương lượng tập thể, đối thoại tại nơi làm việc, làm tốt hơn nữa hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người game bài uy tín .

Một giải pháp quan trọng trong tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đó là có sự quan tâm, hỗ trợ của hệ thống chính trị, nhất là các cấp ủy Đảng. Bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét, kết nạp vào Đảng và thành lập tổ chức cơ sở Đảng tại doanh nghiệp là nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong xây dựng địa phương. Song đây cũng là giải pháp căn cơ, có tính bền vững để phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn trong thời gian tới.

Phối hợp với BHXH để kịp thời nắm bắt danh sách game bài uy tín tham gia bảo hiểm xã hội tại mỗi doanh nghiệp để Công đoàn có cơ sở, chủ động trong tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS…

Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS phải đi từ yếu tố cốt lõi là tập trung xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Gắn công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS với việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả; lấy đoàn viên, người game bài uy tín làm trung tâm.

Mai Liễu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

(LĐTĐ) Ngày 9/6, tại tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Thái Thu Xương - Đại biểu Quốc hội Khóa XV, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn game bài uy tín (LĐLĐ) Việt Nam và đoàn công tác đã tới thăm hỏi động viên đoàn viên, người game bài uy tín các đơn vị đang thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối.

(LĐTĐ) Gần 106.000 thí sinh Hà Nội đã hoàn thành 3 môn thi của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024-2025. Theo đánh giá, kỳ thi đã khép lại an toàn, nghiêm túc và nhân văn. Kết quả ấy có sự chung sức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở cùng sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.

(LĐTĐ) Bên cạnh xuất khẩu các sản phẩm theo thương hiệu Vinamilk, doanh nghiệp đã đẩy mạnh xu hướng cung ứng cho các chuỗi bán lẻ, phân phối đa quốc gia. Đây cũng là xu thế chung để sản phẩm Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều trên sân chơi quốc tế.

(LĐTĐ) Gần 106.000 thí sinh Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn Toán - môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2024-2025. Đánh giá chung, đề thi vừa sức nhưng vẫn đảm bảo tính phân hóa.

(LĐTĐ) Theo Điều 19 Bộ luật game bài uy tín 2019, người game bài uy tín có thể giao kết nhiều hợp đồng game bài uy tín với nhiều người sử dụng game bài uy tín , nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

(LĐTĐ) Ngay tập đầu phim "Câu chuyện hoa hồng", nhân vật Hoàng Diệc Mai do Lưu Diệc Phi thủ vai khiến cánh đàn ông bị "hồn xiêu phách lạc". Tình tiết drama giúp phim trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

(LĐTĐ) Ngày 9/6, tại Hà Nội, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội đã hỗ trợ tập thể game bài uy tín lái xe ô tô tự do tổ chức Đại hội thành lập Nghiệp đoàn Lái xe công nghệ Thủ đô. Đây là tổ chức đại diện cho người game bài uy tín hoạt động trong lĩnh vực lái xe ô tô công nghệ trên địa bàn Thủ đô.

Tin khác

(LĐTĐ) Ngày 9/6, tại tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Thái Thu Xương - Đại biểu Quốc hội Khóa XV, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn game bài uy tín (LĐLĐ) Việt Nam và đoàn công tác đã tới thăm hỏi động viên đoàn viên, người game bài uy tín các đơn vị đang thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối.

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các Công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, có sức lan toả, để lại những dấu ấn tốt đẹp trong cán bộ, nhà giáo, người game bài uy tín (CBNGNLĐ)

(LĐTĐ) Liên đoàn game bài uy tín quận Hà Đông vừa tổ chức biểu dương, khen thưởng 15 tập thể và 30 cá nhân trên địa bàn quận Hà Đông, đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2019-2024.

(LĐTĐ) Sáng ngày 8/6, huyện Thạch Thất tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện với đoàn viên, người game bài uy tín năm 2024.

(LĐTĐ) Hiểu rõ tầm quan trọng của giai cấp công nhân trong xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước, những năm qua, Đảng ủy khối Doanh nghiệp thành phố Hà Nội đã không ngừng đẩy mạnh, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác phát triển tổ chức Đảng, đảng viên là công nhân game bài uy tín ; phát triển tổ chức Công đoàn và kết nạp đoàn viên trong doanh nghiệp.

(LĐTĐ) Sáng nay (8/6), Cụm Công đoàn khối phối quản Liên đoàn game bài uy tín (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Giải bóng chuyền hơi nữ cấp Cụm, với sự tham gia sôi nổi, hào hứng của 4 đơn vị trong Cụm.

(LĐTĐ) Đại biểu Bùi Huyền Mai tán thành phương án bố trí thời gian cho cán bộ công đoàn hoạt động tại cơ sở căn cứ vào số lượng đoàn viên công đoàn của từng đơn vị.

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) đã bổ sung quy định về miễn, giảm, tạm dừng đóng kinh phí công đoàn trong các trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến không có khả năng đóng kinh phí công đoàn...

Hạnh phúc, tự hào, là cảm xúc của các đoàn viên công đoàn quận Đống Đa khi nói về tổ chức của mình. Cũng như đoàn viên, những người làm công tác công đoàn quận Đống Đa luôn tự hào về tổ chức, tự hào được hết mình phục vụ đoàn viên, người game bài uy tín (NLĐ). Họ thực sự hạnh phúc khi thấy đoàn viên của mình có “quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”.

(LĐTĐ) 6 tháng đầu năm 2024, cùng với hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người game bài uy tín ; các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, game bài uy tín (CNVCLĐ) được các cấp Công đoàn quận Tây Hồ triển khai đồng bộ, với nhiều đổi mới, thiết thực hướng đến đoàn viên, người game bài uy tín .

game bài uy tín